REGULAMIN WARSZTATÓW ROZWOJU OSOBISTEGO ORGANIZOWANYCH PRZEZ JURATA GRZYMAŁOWSKA

Regulamin określa zasady uczestnictwa w warsztatach rozwoju osobistego organizowanych przez Jurata Grzymałowska (dalej zwane JG). Przepisy niniejszego Regulaminu stanowią integralną część zgłoszenia uczestnictwa w warsztacie i obowiązują wszystkich uczestników

ZASADY UCZESTNICTWA

1. W warsztatach rozwoju osobistego mogą uczestniczyć tylko osoby dorosłe.

2. Osoby uczestniczące w zajęciach biorą całkowitą odpowiedzialność za stan swojego zdrowia fizycznego i emocjonalnego, zarówno w czasie zajęć jak i pomiędzy nimi.

3. Osoby w trakcie leczenia psychiatrycznego, osoby, które ostatnio przeżyły kryzys emocjonalny lub są w depresji, powinny swoją decyzję o udziale w zajęciach skonsultować z lekarzem prowadzącym lub psychoterapeutą oraz przesłać zaświadczenie na adres: kontakt@juratagrzymalowska.pl. To samo zalecamy wszystkim osobom, które mają wątpliwości co do tego, jak zajęcia mogą wpłynąć na stan ich zdrowia.

4. Zajęcia przeznaczone są dla osób w pełni władz umysłowych i biorących udział na własną odpowiedzialność. Jeśli obawiasz się, że obecność na zajęciach może zaburzyć Twoją równowagę psychiczną, to nie decyduj się na udział.

5. Prowadzący nie ponosi odpowiedzialności za ewentualne negatywne konsekwencje niezastosowania się do powyższych wskazań.

6. W czasie każdych zajęć, masz prawo odmówić odpowiedzi na pytania oraz odmówić udziału w proponowanych ćwiczeniu/ćwiczeniach, jeśli obawiasz się, że mogłyby one negatywnie wpłynąć na Twoje zdrowie.

7. Uczestnicy są zobowiązani do dyskrecji na temat innych osób, które w zajęciach brały udział. Po zajęciach nie rozmawiamy na temat tego co wydarzyło się podczas ich trwania, ani na temat osób, które w nich uczestniczył.

8. Podczas zajęć obowiązują zasady niestosowania przemocy, nieużywania alkoholu i środków odurzających oraz niepalenia papierosów podczas zajęć.

REJESTRACJA

1. Zgłoszenie przesyłamy emailem na adres: kontakt@juratagrzymalowska.pl

2. Po dokonanej rejestracji uczestnik otrzyma informację o proponowanym terminie konsultacji (30 min), która jest podstawą do kwalifikacji na grupę.

3. Dokonanie wpłat odbywa się jednorazowo za cały warsztat z góry przed rozpoczęciem warsztatu najpóźniej do 7 dni przed rozpoczęciem warsztatu. Brak wpłaty uniemożliwi uczestnictwo w grupie.

4. Opłatę za uczestnictwo w warsztacie uczestnik powinien wpłacić na konto: 84 2490 0005 0000 4004 6786 1345.

5. O rejestracji na warsztat decyduje kolejność zgłoszeń oraz terminowe dokonanie płatności. JG zastrzega sobie prawo do odmowy przyjęcia zgłoszenia lub wpisania uczestnika na listę rezerwową, jeśli lista główna uczestników w danym terminie będzie już zamknięta.

REZYGNACJA

1. Jeśli rezygnacja nastąpiła w terminie krótszym niż 5 dni, bez względu na jej przyczynę, powoduje zatrzymanie całości wpłaconej kwoty.

SPRAWY ORGANIZACYJNE

1. Warsztat odbywać się będzie zgodnie z przyjętym harmonogramem. Termin oraz opis grupy dostępny jest na facebook Helena Jurata Grzymałowska Psychoterapeuta oraz na stronie www.juratagrzymalowska.pl. JG zastrzega sobie prawo do dokonania ewentualnych zmian prowadzących oraz innych szczegółów organizacyjnych.

2. JG w uzasadnionych przypadkach zastrzega sobie prawo odwołania warsztatu lub zmiany jej terminu do 3 dni przed terminem rozpoczęcia zajęć. W takiej sytuacji zostanie zaproponowany kolejny termin warsztatu za porozumieniem uczestników.

OCHRONA DANYCH OSOBOWYCH

1.    Administratorem danych osobowych uczestników jest Jurata Grzymałowska.

2.    Dane osobowe uczestników są przetwarzane zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa, w szczególności Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27.04.2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (zwanym dalej: „RODO”).

Dane osobowe uczestników będą przetwarzane następujących w celach:  związanych z zawarciem i realizacją umowy o uczestnictwo w grupie wsparcia – na podstawie art. 6 ust. 1 lit. b) RODO;  związanych z realizacją umowy o uczestnictwo w grupie wsparcia – w zakresie danych dotyczących stanu zdrowia uczestnika – na podstawie art. 9 ust. 2 lit. a) RODO,  realizacji uzasadnionych interesów Administratora, tj. promocji i reklamy jego działalności, usług i produktów, dochodzenia ewentualnych roszczeń, archiwizacji w celach ochrony interesu prawnego Administratora (nie dłużej niż do czasu realizacji tych celów).

Podanie danych osobowych nie jest obowiązkowe, jednak niezbędne do realizacji w/w celów. Administrator może przekazywać dane osobowe uczestników innym odbiorcom, którym powierzono przetwarzanie danych osobowych w imieniu i na rzecz Administratora. Podmioty którym powierzono przetwarzanie danych osobowych uczestników należą w szczególności do kategorii dostawców rozwiązań infrastrukturalnych i mogą przetwarzać dane osobowe poza Europejskim Obszarem Gospodarczym (EOG). Każda operacja przesyłania danych osobowych jest wykonywana zgodnie z obowiązującym prawem. Dane osobowe uczestników mogą być przekazywane do państw trzecich i organizacji międzynarodowych gdy podmioty mające siedzibę w tych krajach wdrożyły odpowiednie zabezpieczenia przetwarzanych danych osobowych. Jeśli dane osobowe są przekazywane poza obszar EOG, taki transfer odbywa się w oparciu o Standardowe klauzule umowne lub Tarczę Prywatności (Privacy Shield) jako środki zabezpieczające w odniesieniu do krajów, w przypadku których Komisja Europejska nie stwierdziła odpowiedniego poziomu ochrony danych. Ponadto Administrator może udostępniać dane osobowe uczestników innym odbiorcom, o ile taki obowiązek wynikać będzie z przepisów prawa. Dane osobowe uczestników będą przetwarzane przez okres współpracy oraz po jej zakończeniu przez okres jaki przewidują to przepisy prawa, w tym przepisy Kodeksu cywilnego oraz ustawy o rachunkowości. Każdemu uczestnikowi przysługuje prawo do:

– dostępu do swoich danych osobowych i otrzymania kopii danych
osobowych podlegających przetwarzaniu;
– sprostowania nieprawidłowych danych osobowych;
– żądania usunięcia danych osobowych w przypadku wystąpienia okoliczności przewidzianych w art. 17 RODO, czyli gdy:
– dane osobowe uczestnika nie są już niezbędne do celów, w których zostały zebrane lub w inny sposób przetwarzane;
– dane osobowe uczestnika będą przetwarzane niezgodnie z prawem;
– dane osobowe uczestnika muszą zostać usunięte w celu wywiązania się z obowiązku prawnego przewidzianego w prawie Unii Europejskiej lub prawie państwa członkowskiego, któremu podlega Administrator;
– Uczestnik wniósł sprzeciw na mocy art. 21 ust. 1 RODO wobec przetwarzania i nie występują nadrzędne prawnie uzasadnione podstawy przetwarzania lub sprzeciw na mocy art. 21 ust. 2 RODO wobec przetwarzania;
– Uczestnik cofnął zgodę, na której opiera się przetwarzanie zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. a) RODO lub art. 9 ust. 2 lit. a) RODO i nie ma innej podstawy prawnej przetwarzania;
– żądania ograniczenia przetwarzania danych osobowych w przypadkach wskazanych w art. 18 RODO;
– wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych osobowych;
– przenoszenia danych osobowych przetwarzanych w sposób zautomatyzowany.

Jeżeli uczestnik uważa że, jego dane osobowe są przetwarzane niezgodnie z prawem, uczestnik jest uprawniony wnieść skargę do organu nadzorczego, którym na terenie Rzeczypospolitej Polskiej jest Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych (w skrócie UODO, ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa).

Jeśli potrzebuje uczestnik będzie potrzebował dodatkowych informacji związanych z ochroną danych osobowych lub chce skorzystać z przysługujących praw, należy skontaktować się z Administratorem.

INNE

1. Zabronione jest filmowanie, nagrywanie dźwięku i fotografowanie podczas warsztatów.

2. Zarejestrowanie się w charakterze uczestnika jest równoznaczne z zaakceptowaniem powyższego Regulaminu.

We wszystkich sprawach organizacyjnych uczestnicy powinni kontaktować się prowadzącą warsztat na e-mail: kontakt@juratagrzymalowska.pl